Organizacji pracy i zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani, w związku z pandemią koronawirusa

Zasady higieny obowiązujące uczniów, pracowników na terenie szkoły:

 • Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły - w tym uczniowie i pracownicy szkoły - mają obowiązek przestrzegać ogólnych zasad higieny, w tym:

a) dezynfekowania rąk przed każdym wejściem do budynku szkoły,

b) częstego mycia rąk wodą z mydłem szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,

c) ochrony podczas kichania i kaszlu,

d) unikania dotykania oczu, nosa i ust,

e) rezygnacji z podawania ręki podczas powitania,

g) unikania kontaktu z większą grupą.

 • W przestrzeni wspólnej szkoły (szatnia, korytarze, toalety, biblioteka) uczniowie i pracownicy szkoły mają obowiązek ochrony ust i nosa (maseczka/przyłbica). Uczniowie zobowiązani są do posiadania własnej ochrony ust i nosa.
 • W ławkach, podczas zajęć, uczniowie nie mają obowiązku zasłaniania nosa i ust. Decyzja o ich używaniu pozostaje w kwestii rodzica i ucznia. W momencie opuszczenia swojego stanowiska pracy (ławki) uczniowie mają obowiązek założyć maseczkę/przyłbicę. Zachowują bezpieczną odległość nie zagrażającą zarażeniu (1,5 m).
 • Dzieci i uczniowie nie powinni przynosić zbędnych rzeczy do szkoły (np. zabawki). Powinny korzystać ze swoich przyborów, zeszytów, książek; nie powinny wymieniać się swoimi rzeczami.
 • W wytycznych dla szkół zaleca się możliwie częste wietrzenie sal. W związku z tym dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie ubranie tak aby nie zmarzły jeśli sala będzie wietrzona przy niższych temperaturach.
 • W pomieszczeniach szkoły będą regularnie przeprowadzane dezynfekcje powierzchni dotykowych oraz przedmiotów wspólnie używanych przez dzieci. Dezynfekcje będą prowadzone wtedy, gdy dzieci nie będą korzystać z sali przez czas pozwalający na odparowanie płynu dezynfekcyjnego.
 • W sali informatycznej z uwagi na wspólne używanie klawiatur i myszek komputerowych, których dezynfekcja jest utrudniona, obowiązuje dezynfekcja rąk przed i po zajęciach przy pomocy dostępnego płynu. Zaleca się również zwrócenie szczególnej uwagi aby podczas korzystania z komputerów nie dotykać oczu, ust i nosa.
 • Podczas przerw uczniowie nie mogą przemieszczać się między piętrami. W szczególnych sytuacjach, na takie przemieszczenie się muszą uzyskać zgodę nauczyciela dyżurującego.
 • W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego będą się odbywać na świeżym powietrzu.
 • Podczas zajęć wychowania fizycznego ograniczone zostaną ćwiczenia i gry kontaktowe (koszykówka, piłka ręczna). Do regulaminu korzystania z sali gimnastycznej i boiska szkolnego wprowadzone zostały zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii.
 • Podczas zajęć muzycznych uczeń może korzystać tylko z własnego instrumentu.
 • Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą uczniowie będą spędzać przerwy śródlekcyjne na boisku i podwórku szkolnym.

Organizacja pracy szkoły. Rozpoczynanie i zakończenie zajęć. Wyjścia na zewnątrz.

1. Uczniowie powinni przychodzić (być przyprowadzani) na zajęcia tuż przed nimi. Uczniowie nie mogą przychodzić wcześniej i przemieszczać się swobodnie po szkole.

2. Na świetlicę nie będą przyjmowani uczniowie, którzy bez powodu przychodzą do szkoły wcześniej.

4. Klasy są przypisane do stałych sal.

5. Zaleca się aby uczniowie możliwie często wychodzili na zewnątrz dlatego powinni być wyposażeni w ubranie pozwalające na wyjście poza budynek szkoły nawet przy gorszej pogodzie.

Organizacja pracy świetlicy.

1. Z uwagi na małą przestrzeń dostępną na pomieszczenia świetlicy, będzie ona dostępna tylko dla dzieci rodziców, którzy oboje pracują, samotnie wychowują dziecko i nie mają możliwości zapewnienia opieki przed lub po zajęciach w szkole. Wypełniając kartę zapisu będziemy oczekiwać od Państwa złożenia stosownego oświadczenia.

W przypadku dużej ilości chętnych do zapisu na świetlicę, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci lekarzy, personelu medycznego, służb – policji, straży pożarnej itp.

Postępowanie w razie podejrzenia o zachorowanie:

1. Uczeń, który poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie objawy chorobowe ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym najbliższego nauczyciela/innego pracownika szkoły.

2. Uczeń, u którego pracownik szkoły zaobserwuje objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym szczególnie gorączkę (za gorączkę uznaje się temperaturę 38 stopni C oraz wyższą), kaszel, zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu:

 • opiekę nad uczniem w tym czasie sprawować będzie  pracownik szkoły wskazany przez dyrektora,
 • zarówno odizolowany uczeń, jak i opiekun przebywający z nim w tym samym pomieszczeniu mają obowiązek zakryć usta i nos maseczką/przyłbicą oraz zachować dystans społeczny (1,5 metra),
 • sekretariat szkoły niezwłocznie powiadamia rodziców ucznia  o konieczności odebrania go ze szkoły z rekomendacją użycia własnego środka transportu.

(Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 – infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel, należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły będzie stosował się do zaleceń inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę do 10 dni, a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała)

3. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice zobowiązani są przekazać szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.), a w razie zmian do natychmiastowego uaktualnienia danych.

4. Szkoła posiada termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po każdym użyciu. Temperatura będzie mierzona uczniowi, u którego pracownik szkoły zaobserwuje objawy mogące sugerować infekcję górnych dróg oddechowych.

5. W przypadku zgłoszenia przez szkołę podejrzenia zachorowania rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły. Po odebraniu dziecka ze szkoły należy zgłosić się do lekarza i po ustaleniu faktów poinformować o tym szkołę.

6. W przypadku stwierdzenia zarażenia koronawirusem dziecka, członków rodziny lub osób mających kontakt z dzieckiem rodzice mają obowiązek poinformowania o tym dyrektora Szkoły.

7. Pracownicy szkoły nie posiadają wykształcenia medycznego zatem nie mogą zdiagnozować choroby. Informacja o podejrzeniu zachorowania będzie przekazywana rodzicom na podstawie ogólnych objawów i informacji otrzymanych od dziecka

8. Dyrektor szkoły przekazuje informacje o zachorowaniu dziecka do PPIS i podejmuje działania przez niego wskazane.

Kontakty z rodzicami. Zebrania.

1. Główną formą kontaktu ze szkołą i nauczycielami jest dziennik elektroniczny LIBRUS. Prosimy o zadbanie o dostęp do konta rodzica oraz regularne sprawdzanie wiadomości (można ustawić by były wysyłane powiadomienia na adres e-mail). Zalecamy zainstalowanie na telefonach aplikacji do obsługi dziennika elektronicznego (szczegóły na stronie dziennika elektronicznego).

2. Informacja o organizacji zebrań będzie podawana odpowiednio wcześniej. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne będziemy unikać organizowania ogólnych zebrań w szkole. W miarę możliwości będą wykorzystywane techniki komunikacji na odległość.

3. W przypadku konieczności bezpośredniego spotkania się z nauczycielem lub dyrektorem prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem i umówienie terminu spotkania.

4. Aby uniknąć gromadzenia się interesantów w sekretariacie zalecamy aby przed wizytą umówić się telefonicznie (część spraw można wstępnie załatwić przez telefon).

Spożywanie posiłków, obiady.

1. Obiady dostarczane przez Centrum Żywienia będą wydawane dzieciom na dotychczasowych zasadach.

2. Sklepik szkolny zawiesza swoją działalność do odwołania. Nie będzie możliwości zakupu jedzenia i picia w szkole.

3. Dzieci przychodzące do szkoły powinny być zaopatrzone przez rodziców we własne picie i jedzenie w odpowiedniej dla wieku ilości i jakości. Uczniowie będą mogli spożywać przyniesione jedzenie podczas przerw w salach.

Wprowadzenie wariantu B lub C

Decyzję o wprowadzeniu w szkole kształcenia mieszanego (wariant B) lub zdalnego (wariant C), dyrektor szkoły może podjąć dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny. W przypadku funkcjonowania szkoły w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie powinien być dłuższy niż zwyczajowo 14 dni przeznaczone na czas kwarantanny, a dyrektor może w tym czasie ograniczyć realizację materiału szkolnego.

Wprowadzenie wariantu B (tryb mieszany)

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia mieszanego, gdy  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, na poziomie ilości i charakteru zachorowań na danym terenie uzna za konieczną taką organizację nauki. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) będzie dot. pojedynczych lub niewielkich grup uczniów, zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne). Dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować kształcenie zdalne np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów przewlekle chorych, na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem, dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wprowadzenie wariantu C (tryb zdalny)

Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia  Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego, która zostanie podjęta gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny grupy osób w danej placówce.