Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani

Deklaracja dostępności

 

Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani  dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.spwlosan.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

W Szkole Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani  przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa www.spwlosan.pl  spełnia wymagania
w 90,70%.

Strona internetowa www.spwlosan.pl  jest w znacznej części zgodna
z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

  • TAB - przejście do kolejnego elementu

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

Osoby zamieszczające zdjęcia i grafiki w serwisie dokładają starań, aby miały właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-01.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Bukowska – Kosek – dyrektor szkoły.
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 270 10 03.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Gdy dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani 

Włosań, ul. Królowej Polski 142

32-031 Mogilany

Tel.: 12 270 10 03
Faks:  12 270 10 03
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa:

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście schodami od strony południowej bez podjazdów dla niepełnosprawnych.

Ponadto do sali gimnastycznej szkoły prowadzi droga dla osób niepełnosprawnych.

Od strony boiska szkolnego szkoła posiada podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
 słabowidzące. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Budynek nie posiada wind dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, ani nie wyznaczono miejsca postojowego dla rodzin z dziećmi.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego. 

Szkoła nie posiada żadnych oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Inne dostosowania:

W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która zapewnia książki dla osób słabowidzących.

Zakupiono książki z dużą czcionką oraz  książki ułatwiające czytanie.

W Szkole Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani  dla dzieci posiadających orzeczenia urządzono salę do prowadzenia zajęć z terapii  wyposażoną w pomoce dydaktyczne do ćwiczeń logopedycznych i zajęć wyrównawczych. Zorganizowano również zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia specjalistyczne wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniach.