Realizacja nauki zdalnej.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Zgodnie z informacją przekazaną przez MEN, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną.
Klasy I-III funkcjonują na dotychczasowych zasadach (nauka stacjonarna w systemie lekcyjnym).
Świetlica szkolna będzie działać w dotychczasowych godzinach.

 REALIZACJA NAUKI ZDALNEJ w Szkole Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani

 1. Od 24 października do 28 lutego 2021 roku (z możliwością przedłużenia)
  w klasach 4 – 8 nauka odbywa się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Classroom (Meet).
 2. Podczas nauczania na odległość wszystkie lekcje dla klas 4-8 są prowadzone według obowiązującego planu lekcji w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Uczniowie mają obowiązek zgłosić swoją obecność na zajęciach z chwilą rozpoczęcia zajęć i dołączać punktualnie na umówione lekcje online. Wszelkie spóźnienia i nieobecności będą odnotowywane w dzienniku Librus a rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwiają je w ten sam sposób.
 4. Nauczyciel wysyła uczniom link do spotkania online w Strumieniu poprzez Classroom.
 5. Na każde zajęcia nauczyciel przesyła link z zaproszeniem również do Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły.
 6. Nauczyciel, szczególnie w sytuacjach, gdy ma z klasą kilka lekcji w tygodniu, sam decyduje ile razy spotka się z uczniami online. Informuje zawsze o tym uczniów w Strumieniu poprzez Classroom.
 7. Lekcja online z całą klasą trwa 30 minut po zajęciach uczeń może skorzystać z 15 minutowej konsultacji indywidualnej z nauczycielem (po wcześniejszym uzgodnieniu).
 8. Do skutecznego prowadzenia lekcji online niezbędny jest sprawny sprzęt (komputer, laptop, głośniki, kamera i mikrofon) który musi znaleźć się w wyposażeniu każdego ucznia.
 9. W celu efektywnego prowadzenia lekcji oraz ułatwienia komunikacji pomiędzy nauczycielem a młodzieżą, uczniowie mają mieć włączoną kamerkę i mikrofon. Wyłączona kamera czy mikrofon skutkuje wpisaniem nieobecności w dzienniku Librus.
 10. Nauczyciele dostosowują treści programu nauczania i plany dydaktyczne, metody monitorowania i kontrolowania postępów uczniów oraz oceniania uczniów do specyficznych warunków nauczania na odległość.
 11. Uczniowie pracują na lekcjach i odsyłają materiały prowadzącym w określonym czasie – do końca zajęć, lub w terminie podanym przez nauczyciela.
 12. Nie wszystkie przedmioty wymagają spotykania się z uczniami online (plastyka, technika, wf, muzyka). W ich ramach nauczyciele mogą przesyłać zagadnienia i materiały do zrealizowania do końca trwania lekcji, lub w terminie podanym przez prowadzącego.
 13. Monitorowanie poziomu wiedzy uczniów na zajęciach zdalnych nauczyciel prowadzi poprzez:
  - odpowiedź ustną uczniów w trakcie zajęć online
  - zadawane prace domowe pisemne (ocenianiu podlegają także skany, dokumenty   print screen i inne)
  - zadania w formie quizów, arkuszy i innego typu narzędzi dostępnych na platformach internetowych
  - sprawdziany, kartkówki.
 14. Wszelkie problemy techniczne rodzic/opiekun prawny zgłasza do nauczyciela/wychowawcy.
 15. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas IV - VIII odbywają się zdalnie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Formę i metody pracy nauczyciele uzgadniają z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci.
 16. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Można się z nimi kontaktować za pomocą dziennika elektronicznego.
 17. Uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do bieżącego sprawdzania ogłoszeń i wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Organizacji pracy i zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani, w związku z pandemią koronawirusa

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania
z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

W szkole obowiązują procedury funkcjonowania Szkoły w okresie pandemii koronawirusa Covid-19.

Procedury określają zasady organizacji pracy szkoły, przebywanie w niej uczniów, rodziców oraz osób trzecich. Celem wprowadzenia procedur jest minimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem.

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Przyjście uczniów do szkoły:

1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi, nie wykazujący objawów zakażenia górnych dróg oddechowych – kaszel, bez podwyższonej temperatury, bólów mięśni, utraty węchu lub smaku.

2. Do szkoły nie mogą przychodzić dzieci objęte kwarantanną ani te, które mają kontakt z osobami zarażonymi lub objętymi kwarantanną (rodzice, rodzina, osoby wspólnie zamieszkujące).

3. Dzieci mogą być odprowadzane do szkoły (i odbierane z niej) tylko przez osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną.

4. Uczniowie, dzieci i odprowadzający ich rodzice, wchodzą do szkoły wejściem głównym i bocznym.  Przy drzwiach lub w rejonie wejścia do szkoły zorganizowana jest strefa wspólna. Rodzice ani inne osoby dorosłe przychodzące do szkoły nie mogą przekraczać strefy wspólnej. Wejście na teren szkoły (np. podczas wizyty w sekretariacie) wymaga zgłoszenia tego faktu do pracownika szkoły, pracownik szkoły informuje o możliwości wejścia lub prosi o zaczekanie.

5. Dzieci lub uczniowie przemieszczają się na teren szkoły – do szatni – samodzielnie lub w przypadku najmłodszych uczniów pod nadzorem pracownika szkoły (rodzice nie towarzyszą dzieciom w szatni).

6. Odbieranie dzieci również następuje w strefie wspólnej przy drzwiach lub w rejonie wejścia do szkoły.

7. W strefie wspólnej obowiązuje dystans społeczny – min. 1,5m odstępu pomiędzy osobami (nie dotyczy odległości pomiędzy dzieckiem a odprowadzającą je osobą).

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

WITAJ SZKOŁO!

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020 roku – nie odbędzie się spotkanie uczniów, rodziców/opiekunów w sali gimnastycznej, w związku z pandemią koronawirusa.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu.

Od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

Harmonogram spotkań z wychowawcami w klasach:

 • godz. 8.30 oddział przedszkolny – wejście główne
 • godz. 8.30 klasa 1 – wejście przy sali gimnastycznej
 • godz. 8.40 klasa 2 – wejście główne
 • godz. 8.50 klasa 3 – wejście główne
 • godz. 9.00 klasa 4 – wejście główne
 • godz. 8.30 klasa 5 – wejście od strony boiska
 • godz. 8.40 klasa 6 – wejście od strony boiska
 • godz. 8.50 klasa 7 – wejście od strony boiska
 • godz. 9.00 klasa 8 – wejście od strony boiska

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa

rozpoczęcie roku szkolnego:

 • Do szkoły mogą przyjść uczniowie zdrowi, dzieci z objawami choroby górnych dróg oddechowych, gorączką, objęte kwarantanną muszą pozostać w domu.
 • Rodzice odprowadzają dzieci do strefy wspólnej – wejście główne, wejście od strony boiska. Konieczne jest zachowanie dystansu społecznego 1,5m (nie dotyczy rodzica i dziecka). Rodzice przekazują młodsze dzieci pod opiekę wychowawcy lub pracownika szkoły.
 • Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 • Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 • Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 • Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów szkoły, oddziału przedszkolnego (korytarz szkolny przed sekretariatem szkoły oraz szatnia) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.
 • Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 • Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyznaczonego wyjścia.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

 • Powitanie uczniów w klasach: 
 • Przekazanie informacji o:
  • Zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych.
  • Zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami.
 • Omówienie innych spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie loginów do dziennika Librus, kalendarium szkolnego, harmonogramu odbioru podręczników, pracy świetlicy i in.
 • Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
 • Zakończenie spotkania z wychowawcami.

UWAGA!

 • Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
 • Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws. bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
 • W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską. (Należy dostarczyć wzór zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w dniu 1 września).
 • Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Wyprawka dla przedszkolaka.

WYPRAWKA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2020/2021

 • buty na zmianę (w worku- podpisane),
 • strój gimnastyczny (podkoszulek, spodenki, buty z gumową podeszwą- najlepiej w worku - podpisane)
 • kredki ołówkowe Bambino
 • kredki woskowe
 • pastele
 • pisaki
 • ołówek
 • gumka do mazania
 • temperówka
 • nożyczki
 • mała linijka
 • pędzle: gruby i cienki
 • kubek na wodę
 • farby plakatowe
 • dwie teczki A4
 • klej w sztyfcie
 • klej magik
 • plastelina
 • blok techniczny biały i kolorowy A4
 • blok rysunkowy biały i kolorowy A4
 • papier kolorowy
 • kolorowe bibuły
 • ręcznik papierowy

10 zasad bezpieczeństwa w szkole

10 zasad nauczyciel mini 10 zasad uczen mini

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

Dydaktyczny rok szkolny 2019/2020 w dniu 26.06.2020 dobiegł końca. Był wyjątkowy i nieprzewidywalny. Od 12 marca pojawiło się zawodowe wyzwanie – kształcenie na odległość. Nikt nas do tego nie przygotował, nie pytał o zdanie. Jest rozporządzenie, a my musimy się dostosować.

Udało się? Uważamy, że tak. Każdy z nas starał się sprostać nowej rzeczywistości. Nagrywaliśmy filmiki dydaktyczne, pracowaliśmy na platformie Classroom, prowadziliśmy lekcje online, korespondowaliśmy z uczniami na bieżąco. Początki nie były łatwe. Pracować samotnie przed kamerą to dla wielu z nas było wyzwanie, ale z każdym kolejnym dniem szło nam coraz lepiej. Zdalne kształcenie nauczyło nas nowych umiejętności, jednak marzymy o powrocie do normalności. Aby móc realizować kształcenie na odległość nieoceniona była pomoc rodziców. Uczniowie pracujący przed laptopami, komputerami bez wsparcia rodziców nie byliby w stanie realizować zadań, które przygotowywaliśmy.

Dziękujemy za zaangażowanie jakie włożyliście w zdalne kształcenie Waszych dzieci. Za to, że mimo codziennych obowiązków wspieraliście ich w tym niełatwym czasie. Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Bez Was nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Dziękujemy również za każde dobre słowo. Doceniamy każde Wasze wsparcie.

I z nadzieją czekamy na wasze pociechy 1 września w szkole!

Udanych i bezpiecznych wakacji.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor i Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani


 

Liczba Pi - wyniki konkursów.

Dnia 11  marca 2020 r.  w naszej szkole zakrólowała Liczba Pi. Uczniowie całej szkoły wzięli udział w różnych konkursach i zabawach związanych z matematyką.

Wśród konkursów indywidualnych , najsmaczniejszy był konkurs na PI-wypieki:

I - miejsce Jakub i Bartłomiej Tylek

II -  miejsce Łucja i Melania Kotarba

III - miejsce Amelia i Bartłomiej Burda

Wyróżnienia otrzymują Aleksandra Ruczka i Kacper Szczypka z klasy I-szej.

Podziękować również chcieliśmy uczniom za udział w konkursie: Tomaszowi Baranowi, Wiktorii Surówce, Mateuszowi Łepeckiemu, Oli Janas, Julce Szczurek, Kacprowi Szlachetce, Zosi Rogulskiej, Marioli Ruczce, Julii Witczak, Szymonowi Orantowi,

Najciekawszymi plakatami były:

Plakat             Mai Serafin - I miejsce

                       Adriana Ożoga - II miejsce

                      Kacpra Szlachetki – III  miejsce

a wyróżnienia za plakaty otrzymują: Zosia Rogulska, Jakub Szlachetka, Filip Buraczek.

Do konkursów indywidualnych należał również konkurs na zapamiętanie największej ilości cyfr po przecinku rozwinięcia dziesiętnego liczby pi. Jagoda Serafin była bezkonkurencyjna, zapamiętała 101 cyfr po przecinku, pomyliła tylko 2 cyfry: na 19 i 36 miejscu. Reszta była dobrze zapamiętana.

Konkursy grupowe to:

przedstawienia ukazujące życie i dokonania najbardziej znanych matematyków, Archimedesa, Euklidesa, Talesa, Kartezjusza. Tutaj bezkonkurencyjne zwycięstwo klasy 5!  Klasa 5 przedstawiła wywiad z Pitagorasem. Gratulujemy pierwszego miejsca!

oraz konkurs na okrzyki promujące matematykę :

I miejsce klasa 2

II miejsce klasa 8

III  miejsce klasa 3

Gratulujemy wszystkim i dziękujemy za udział w świecie matematyki.

R. Midek