Zasady funkcjonowania szkoły od 1 lutego 2021 roku

Od 1 lutego najmłodsze dzieci uczą się stacjonarnie, uczniowie pozostałych klas mają nadal naukę zdalną.

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Zmienione zostały rozwiązania o organizacji nauki zdalnej na terenie szkoły, wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do 28 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Inne zmiany wprowadzone w rozporządzeniu.

Organizacja zajęć zdalnych w szkole dla uczniów.

Czytaj więcej...

Organizacja nauki w szkołach po feriach.

Wg wytycznych MEiN, MZ i GIS

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych.

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie.

Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Dyrektorzy szkół podstawowych, w których jest prowadzone kształcenie ogólne w zakresie podstawy programowej, są zobowiązani do prowadzenia działalności opiekuńczej dla uczniów klas I-III.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dyrektorzy szkół mogą organizować uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych:

Czytaj więcej...

Ferie zimowe

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają
od 4 do 17 stycznia 2021 r.

27 listopada 2020 roku Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie.
Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zajęcia online klas 1 - 8

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Realizacja nauki zdalnej.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Zgodnie z informacją przekazaną przez MEN, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną.
Klasy I-III funkcjonują na dotychczasowych zasadach (nauka stacjonarna w systemie lekcyjnym).
Świetlica szkolna będzie działać w dotychczasowych godzinach.

 REALIZACJA NAUKI ZDALNEJ w Szkole Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani

 1. Od 24 października do 28 lutego 2021 roku (z możliwością przedłużenia)
  w klasach 4 – 8 nauka odbywa się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Classroom (Meet).
 2. Podczas nauczania na odległość wszystkie lekcje dla klas 4-8 są prowadzone według obowiązującego planu lekcji w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Uczniowie mają obowiązek zgłosić swoją obecność na zajęciach z chwilą rozpoczęcia zajęć i dołączać punktualnie na umówione lekcje online. Wszelkie spóźnienia i nieobecności będą odnotowywane w dzienniku Librus a rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwiają je w ten sam sposób.
 4. Nauczyciel wysyła uczniom link do spotkania online w Strumieniu poprzez Classroom.
 5. Na każde zajęcia nauczyciel przesyła link z zaproszeniem również do Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły.
 6. Nauczyciel, szczególnie w sytuacjach, gdy ma z klasą kilka lekcji w tygodniu, sam decyduje ile razy spotka się z uczniami online. Informuje zawsze o tym uczniów w Strumieniu poprzez Classroom.
 7. Lekcja online z całą klasą trwa 30 minut po zajęciach uczeń może skorzystać z 15 minutowej konsultacji indywidualnej z nauczycielem (po wcześniejszym uzgodnieniu).
 8. Do skutecznego prowadzenia lekcji online niezbędny jest sprawny sprzęt (komputer, laptop, głośniki, kamera i mikrofon) który musi znaleźć się w wyposażeniu każdego ucznia.
 9. W celu efektywnego prowadzenia lekcji oraz ułatwienia komunikacji pomiędzy nauczycielem a młodzieżą, uczniowie mają mieć włączoną kamerkę i mikrofon. Wyłączona kamera czy mikrofon skutkuje wpisaniem nieobecności w dzienniku Librus.
 10. Nauczyciele dostosowują treści programu nauczania i plany dydaktyczne, metody monitorowania i kontrolowania postępów uczniów oraz oceniania uczniów do specyficznych warunków nauczania na odległość.
 11. Uczniowie pracują na lekcjach i odsyłają materiały prowadzącym w określonym czasie – do końca zajęć, lub w terminie podanym przez nauczyciela.
 12. Nie wszystkie przedmioty wymagają spotykania się z uczniami online (plastyka, technika, wf, muzyka). W ich ramach nauczyciele mogą przesyłać zagadnienia i materiały do zrealizowania do końca trwania lekcji, lub w terminie podanym przez prowadzącego.
 13. Monitorowanie poziomu wiedzy uczniów na zajęciach zdalnych nauczyciel prowadzi poprzez:
  - odpowiedź ustną uczniów w trakcie zajęć online
  - zadawane prace domowe pisemne (ocenianiu podlegają także skany, dokumenty   print screen i inne)
  - zadania w formie quizów, arkuszy i innego typu narzędzi dostępnych na platformach internetowych
  - sprawdziany, kartkówki.
 14. Wszelkie problemy techniczne rodzic/opiekun prawny zgłasza do nauczyciela/wychowawcy.
 15. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas IV - VIII odbywają się zdalnie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Formę i metody pracy nauczyciele uzgadniają z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci.
 16. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Można się z nimi kontaktować za pomocą dziennika elektronicznego.
 17. Uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do bieżącego sprawdzania ogłoszeń i wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Organizacji pracy i zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani, w związku z pandemią koronawirusa

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania
z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

W szkole obowiązują procedury funkcjonowania Szkoły w okresie pandemii koronawirusa Covid-19.

Procedury określają zasady organizacji pracy szkoły, przebywanie w niej uczniów, rodziców oraz osób trzecich. Celem wprowadzenia procedur jest minimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem.

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Przyjście uczniów do szkoły:

1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi, nie wykazujący objawów zakażenia górnych dróg oddechowych – kaszel, bez podwyższonej temperatury, bólów mięśni, utraty węchu lub smaku.

2. Do szkoły nie mogą przychodzić dzieci objęte kwarantanną ani te, które mają kontakt z osobami zarażonymi lub objętymi kwarantanną (rodzice, rodzina, osoby wspólnie zamieszkujące).

3. Dzieci mogą być odprowadzane do szkoły (i odbierane z niej) tylko przez osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną.

4. Uczniowie, dzieci i odprowadzający ich rodzice, wchodzą do szkoły wejściem głównym i bocznym.  Przy drzwiach lub w rejonie wejścia do szkoły zorganizowana jest strefa wspólna. Rodzice ani inne osoby dorosłe przychodzące do szkoły nie mogą przekraczać strefy wspólnej. Wejście na teren szkoły (np. podczas wizyty w sekretariacie) wymaga zgłoszenia tego faktu do pracownika szkoły, pracownik szkoły informuje o możliwości wejścia lub prosi o zaczekanie.

5. Dzieci lub uczniowie przemieszczają się na teren szkoły – do szatni – samodzielnie lub w przypadku najmłodszych uczniów pod nadzorem pracownika szkoły (rodzice nie towarzyszą dzieciom w szatni).

6. Odbieranie dzieci również następuje w strefie wspólnej przy drzwiach lub w rejonie wejścia do szkoły.

7. W strefie wspólnej obowiązuje dystans społeczny – min. 1,5m odstępu pomiędzy osobami (nie dotyczy odległości pomiędzy dzieckiem a odprowadzającą je osobą).

Czytaj więcej...