Ferie zimowe

W tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają
od 4 do 17 stycznia 2021 r.

27 listopada 2020 roku Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej sprawie.
Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotnie zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zajęcia online klas 1 - 8

Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Realizacja nauki zdalnej.

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
Zgodnie z informacją przekazaną przez MEN, uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną.
Klasy I-III funkcjonują na dotychczasowych zasadach (nauka stacjonarna w systemie lekcyjnym).
Świetlica szkolna będzie działać w dotychczasowych godzinach.

 REALIZACJA NAUKI ZDALNEJ w Szkole Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani

 1. Od 24 października do 28 lutego 2021 roku (z możliwością przedłużenia)
  w klasach 4 – 8 nauka odbywa się w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy Classroom (Meet).
 2. Podczas nauczania na odległość wszystkie lekcje dla klas 4-8 są prowadzone według obowiązującego planu lekcji w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Uczniowie mają obowiązek zgłosić swoją obecność na zajęciach z chwilą rozpoczęcia zajęć i dołączać punktualnie na umówione lekcje online. Wszelkie spóźnienia i nieobecności będą odnotowywane w dzienniku Librus a rodzice/opiekunowie prawni usprawiedliwiają je w ten sam sposób.
 4. Nauczyciel wysyła uczniom link do spotkania online w Strumieniu poprzez Classroom.
 5. Na każde zajęcia nauczyciel przesyła link z zaproszeniem również do Dyrektora lub Wicedyrektora szkoły.
 6. Nauczyciel, szczególnie w sytuacjach, gdy ma z klasą kilka lekcji w tygodniu, sam decyduje ile razy spotka się z uczniami online. Informuje zawsze o tym uczniów w Strumieniu poprzez Classroom.
 7. Lekcja online z całą klasą trwa 30 minut po zajęciach uczeń może skorzystać z 15 minutowej konsultacji indywidualnej z nauczycielem (po wcześniejszym uzgodnieniu).
 8. Do skutecznego prowadzenia lekcji online niezbędny jest sprawny sprzęt (komputer, laptop, głośniki, kamera i mikrofon) który musi znaleźć się w wyposażeniu każdego ucznia.
 9. W celu efektywnego prowadzenia lekcji oraz ułatwienia komunikacji pomiędzy nauczycielem a młodzieżą, uczniowie mają mieć włączoną kamerkę i mikrofon. Wyłączona kamera czy mikrofon skutkuje wpisaniem nieobecności w dzienniku Librus.
 10. Nauczyciele dostosowują treści programu nauczania i plany dydaktyczne, metody monitorowania i kontrolowania postępów uczniów oraz oceniania uczniów do specyficznych warunków nauczania na odległość.
 11. Uczniowie pracują na lekcjach i odsyłają materiały prowadzącym w określonym czasie – do końca zajęć, lub w terminie podanym przez nauczyciela.
 12. Nie wszystkie przedmioty wymagają spotykania się z uczniami online (plastyka, technika, wf, muzyka). W ich ramach nauczyciele mogą przesyłać zagadnienia i materiały do zrealizowania do końca trwania lekcji, lub w terminie podanym przez prowadzącego.
 13. Monitorowanie poziomu wiedzy uczniów na zajęciach zdalnych nauczyciel prowadzi poprzez:
  - odpowiedź ustną uczniów w trakcie zajęć online
  - zadawane prace domowe pisemne (ocenianiu podlegają także skany, dokumenty   print screen i inne)
  - zadania w formie quizów, arkuszy i innego typu narzędzi dostępnych na platformach internetowych
  - sprawdziany, kartkówki.
 14. Wszelkie problemy techniczne rodzic/opiekun prawny zgłasza do nauczyciela/wychowawcy.
 15. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów klas IV - VIII odbywają się zdalnie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Formę i metody pracy nauczyciele uzgadniają z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci.
 16. Pedagog szkolny jest dostępny dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy. Można się z nimi kontaktować za pomocą dziennika elektronicznego.
 17. Uczniowie i rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do bieżącego sprawdzania ogłoszeń i wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Organizacji pracy i zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani, w związku z pandemią koronawirusa

PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania
z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

W szkole obowiązują procedury funkcjonowania Szkoły w okresie pandemii koronawirusa Covid-19.

Procedury określają zasady organizacji pracy szkoły, przebywanie w niej uczniów, rodziców oraz osób trzecich. Celem wprowadzenia procedur jest minimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem.

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Przyjście uczniów do szkoły:

1. Do szkoły mogą uczęszczać tylko uczniowie zdrowi, nie wykazujący objawów zakażenia górnych dróg oddechowych – kaszel, bez podwyższonej temperatury, bólów mięśni, utraty węchu lub smaku.

2. Do szkoły nie mogą przychodzić dzieci objęte kwarantanną ani te, które mają kontakt z osobami zarażonymi lub objętymi kwarantanną (rodzice, rodzina, osoby wspólnie zamieszkujące).

3. Dzieci mogą być odprowadzane do szkoły (i odbierane z niej) tylko przez osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną.

4. Uczniowie, dzieci i odprowadzający ich rodzice, wchodzą do szkoły wejściem głównym i bocznym.  Przy drzwiach lub w rejonie wejścia do szkoły zorganizowana jest strefa wspólna. Rodzice ani inne osoby dorosłe przychodzące do szkoły nie mogą przekraczać strefy wspólnej. Wejście na teren szkoły (np. podczas wizyty w sekretariacie) wymaga zgłoszenia tego faktu do pracownika szkoły, pracownik szkoły informuje o możliwości wejścia lub prosi o zaczekanie.

5. Dzieci lub uczniowie przemieszczają się na teren szkoły – do szatni – samodzielnie lub w przypadku najmłodszych uczniów pod nadzorem pracownika szkoły (rodzice nie towarzyszą dzieciom w szatni).

6. Odbieranie dzieci również następuje w strefie wspólnej przy drzwiach lub w rejonie wejścia do szkoły.

7. W strefie wspólnej obowiązuje dystans społeczny – min. 1,5m odstępu pomiędzy osobami (nie dotyczy odległości pomiędzy dzieckiem a odprowadzającą je osobą).

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

WITAJ SZKOŁO!

Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w ograniczonej formie 1 września 2020 roku – nie odbędzie się spotkanie uczniów, rodziców/opiekunów w sali gimnastycznej, w związku z pandemią koronawirusa.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu.

Od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

Harmonogram spotkań z wychowawcami w klasach:

 • godz. 8.30 oddział przedszkolny – wejście główne
 • godz. 8.30 klasa 1 – wejście przy sali gimnastycznej
 • godz. 8.40 klasa 2 – wejście główne
 • godz. 8.50 klasa 3 – wejście główne
 • godz. 9.00 klasa 4 – wejście główne
 • godz. 8.30 klasa 5 – wejście od strony boiska
 • godz. 8.40 klasa 6 – wejście od strony boiska
 • godz. 8.50 klasa 7 – wejście od strony boiska
 • godz. 9.00 klasa 8 – wejście od strony boiska

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa

rozpoczęcie roku szkolnego:

 • Do szkoły mogą przyjść uczniowie zdrowi, dzieci z objawami choroby górnych dróg oddechowych, gorączką, objęte kwarantanną muszą pozostać w domu.
 • Rodzice odprowadzają dzieci do strefy wspólnej – wejście główne, wejście od strony boiska. Konieczne jest zachowanie dystansu społecznego 1,5m (nie dotyczy rodzica i dziecka). Rodzice przekazują młodsze dzieci pod opiekę wychowawcy lub pracownika szkoły.
 • Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką, chustą, przyłbicą lub np. półprzyłbicą.
 • Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach (innym zabezpieczeniu j.w.) kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 • Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 • Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów szkoły, oddziału przedszkolnego (korytarz szkolny przed sekretariatem szkoły oraz szatnia) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.
 • Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 • Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyznaczonego wyjścia.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem bliższym niż 1,5m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

 • Powitanie uczniów w klasach: 
 • Przekazanie informacji o:
  • Zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych.
  • Zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami.
 • Omówienie innych spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie loginów do dziennika Librus, kalendarium szkolnego, harmonogramu odbioru podręczników, pracy świetlicy i in.
 • Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
 • Zakończenie spotkania z wychowawcami.

UWAGA!

 • Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
 • Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws. bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
 • W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską. (Należy dostarczyć wzór zgody na pomiar temperatury ciała dziecka w dniu 1 września).
 • Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

Wyprawka dla przedszkolaka.

WYPRAWKA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY 2020/2021

 • buty na zmianę (w worku- podpisane),
 • strój gimnastyczny (podkoszulek, spodenki, buty z gumową podeszwą- najlepiej w worku - podpisane)
 • kredki ołówkowe Bambino
 • kredki woskowe
 • pastele
 • pisaki
 • ołówek
 • gumka do mazania
 • temperówka
 • nożyczki
 • mała linijka
 • pędzle: gruby i cienki
 • kubek na wodę
 • farby plakatowe
 • dwie teczki A4
 • klej w sztyfcie
 • klej magik
 • plastelina
 • blok techniczny biały i kolorowy A4
 • blok rysunkowy biały i kolorowy A4
 • papier kolorowy
 • kolorowe bibuły
 • ręcznik papierowy

10 zasad bezpieczeństwa w szkole

10 zasad nauczyciel mini 10 zasad uczen mini