Nauka zdalna od 27.01.2022

Szanowni Państwo,

Nauka zdalna do końca ferii zimowych.

Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.
Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej.
Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.

Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do tegorocznych egzaminów ósmoklasisty i maturalnego
Pozostawiono możliwość zorganizowania konsultacji na terenie szkoły dla uczniów przygotowujących się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty czy maturalnego. Dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.
Uczeń przygotowujący się do egzaminu odpowiednio ósmoklasisty lub maturalnego powinien mieć możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach konsultacji, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z poważaniem

Beata Bukowska - Kosek
Dyrektor Szkoły


 

Podziękowanie

W najbliższym tygodniu uczniowie naszej szkoły jadą na wycieczkę do Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa APILANDIA w Kleczy Dolnej. Klasy 6, 7, 8 nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem dzięki uprzejmości Państwa Marii i Kazimierza Kotarbów, którzy zdecydowali się sfinansować tę wycieczkę dla wspomnianych wyżej klas.

W imieniu uczniów dziękujemy tym Sponsorom, za tak wspaniały gest!

Dyrektor, Kadra Pedagogiczna


 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Witaj szkoło!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny stacjonarnie 1 września 2021 roku.

 Procedury – Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 
w Szkole Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani

Proszę o zapoznanie się z harmonogramem i organizacją zajęć w tym dniu.

Od pierwszego września uczniowie Szkoły Podstawowej im. Świętej Faustyny Kowalskiej
we Włosani rozpoczną edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem wytycznych:

GIS, MZ i MEN.

Harmonogram spotkań z wychowawcami:

 • 8:30 – oddział przedszkolny – sala gimnastyczna
 • 9:00 – klasa 1 – sala gimnastyczna
 • 9:00 –– w salach lekcyjnych:
 • klasa 2 sala nr 5
 • klasa 3 sala numer 4
 • klasa 4 sala numer 12
 • klasa 5 sala numer 11
 • klasa 6 sala numer 13
 • klasa 7 sala numer 2
 • klasa 8 sala numer 8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkolne Procedury Bezpieczeństwa

rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022:

 • Uczniowie zbierają się i oczekują w oznaczonych miejscach. Apelujemy do opiekunów o zachowanie dystansu społecznego 1,5 m.
 • Przed wejściem do budynku wszystkie osoby (uczniowie, pracownicy szkoły, opiekunowie i inni) zakrywają usta i nos maseczką.
 • Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w maseczkach, kierują się bezpośrednio do przydzielonych sal lekcyjnych.
 • Po wejściu do budynku osoby dezynfekują ręce udostępnionym płynem i wykonują polecenia pracowników szkoły.
 • Opiekunowie wszystkich uczniów pozostają na zewnątrz budynku. Uwaga! Poruszanie się i przebywanie w strefie wspólnej opiekunów uczniów szkoły, oddziału przedszkolnego (korytarz szkolny przed sekretariatem szkoły oraz szatnia) zostaje ograniczone do niezbędnego minimum wyłącznie za zgodą Dyrektora szkoły.
 • Wejście do szkoły osób nie będących pracownikami bez zgody Dyrektora szkoły jest niedozwolone.
 • Po zakończeniu spotkania z wychowawcą uczniowie kierują się pod opieką wychowawcy do wyznaczonego wyjścia.

Organizacja spotkania uczniów z wychowawcą:

UWAGA! Uczniów obowiązuje zachowanie dystansu 1,5 m od pracowników szkoły. Uczniowie po wejściu do sali zajmują wyznaczone miejsca. Po zajęciu miejsc uczniowie mogą zdjąć maseczkę osłaniającą. W kontakcie z nauczycielem, uczniem bliższym niż 1,5 m oraz w trakcie poruszania się po części wspólnej szkoły (korytarze, szatnia, toaleta) obowiązuje osłonięcie ust i nosa. 

 • Powitanie uczniów.
 • Przekazanie informacji o:

Zasadach bezpieczeństwa i organizacji zajęć lekcyjnych.

Zasadach organizacji przerw pomiędzy zajęciami.

 • Omówienie innych spraw organizacyjnych m.in.: przekazanie planu lekcji, przekazanie loginów do dziennika Librus, kalendarium szkolnego, harmonogramu odbioru podręczników, pracy świetlicy i in.
 • Inne sprawy bieżące i organizacyjne.
 • Zakończenie spotkania z wychowawcami.

UWAGA!

 • Należy bezwzględnie dostosować się do poleceń wydawanych przez pracowników szkoły.
 • Apelujemy o stosowanie się do zaleceń MEN/GIS/MZ ws. bezpieczeństwa i kontroli stanu zdrowia uczniów.
 • W przypadku podejrzenia u dziecka złego stanu zdrowia potwierdzonym badaniem temperatury termometrem bezdotykowym szkoła informuje o tym opiekuna lub wskazaną osobę. Opiekun lub osoba wskazana przez niego po kontakcie telefonicznym szkoły jest zobowiązana jak najszybciej odebrać dziecko (zalecany własny transport) i udanie się na konsultację lekarską.
 • Apelujemy, aby Opiekunowie uczniów pozostali w kontakcie telefonicznym ze szkołą w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.