Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, na rok szkolny 2020/2021

Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, rodzice muszą jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu edukacji w wybranej placówce. Natomiast, jeśli dziecko idzie po raz pierwszy do przedszkola, musi wziąć udział w rekrutacji.

We wszytych placówkach obowiązuje pięć ustawowych kryteriów.Są one brane pod uwagę we wszystkich placówkach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria. W Gminie Mogilany zostały one określone w Uchwale Nr XXX/244/2017 Rady Gminy Mogilany z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów, potwierdzających ich spełnianie, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mogilany.

Jeśli, po pierwszym etapie rekrutacji, zostaną wolne miejsca, gmina może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą.

Rodzice mają prawo złożyć wniosek do, nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli albo publicznych szkół (art.156- ustawy- Prawo oświatowe), zaznaczając preferencje.

Należy zgłosić się do wybranego przedszkola po wniosek o przyjęcie, bądź pobrać go z zakładki,druki kierowane do ZEAS. Wypełniony dokument rodzice składają w wybranym przedszkolu.

Jako pierwsze należy wskazać to, na którym najbardziej rodzicom zależy.

Do wniosku wymagane jest złożenie dodatkowych dokumentów (m.in.), jeśli:

dziecko jest z rodziny wielodzietnej: oświadczenie o wielodzietności rodziny; wrodzinie jest osoba z niepełnosprawnością: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności, lub o stopniu niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje dotyczące składania wymaganych dokumentów i oświadczeń, można uzyskać w placówkach oświatowych Gminy Mogilany.

Termin ogłoszenia wyników rekrutacji został ustalony we wskazanym na wstępie zarządzeniu.

W wyznaczonym dniu wywieszone zostaną listy przyjętych i nieprzyjętych dzieci.

Jeśli dziecko znajdzie się na liście przyjętych, należy potwierdzić zgłoszenie, ewentualnie donieść niezbędne dokumenty, których wymaga dana placówka.

Jeśli dziecko nie dostało się do przedszkola, można wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.  W przypadku dzieci powyżej 3 roku życia gmina musi wskazać przedszkole w obrębie gminy, do którego zostanie przyjęte dziecko.
W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie winno być sporządzone w terminie 5 dni od dnia wystąpienie przez rodzica kandydata z wnioskiem.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznej placówki, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.